سیمای متفاوت بازنشستگان

این روزها در شهرهای کشورمان افرادی را می‌بینیم که ماسک بر چهره زده‌اند و با حساسیت بیشتری برای مقابله با ویروس کرونا از خود مراقبت می‌کنند؛ بازنشستگان صنعت نفت نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی در مبارزه با کرونا، یاری رسان هستند. دوربین ما امروز سیمای متفاوتی از آنان را ثبت و ضبط کرده است.