Place[id=13, title=تیتر یک سرویس, type=1] - Topic[id:74, title:بازنشستگان جدید]
Place[id=8, title=تیتر دو سرویس, type=1] - Topic[id:74, title:بازنشستگان جدید]
Place[id=10, title=تیتر سه سرویس, type=2] - Topic[id:74, title:بازنشستگان جدید]

تیتر سه سرویس

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند آذرماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند آذرماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند آبان‌ماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند آبان‌ماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند مهرماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند مهرماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد. اسامی مهرماه مزین شد به نام شهیدان والامقام حمید خزائی زاده و محمدرضا مختاری همکاران فداکار و ایثارگر شهید صنعت نفت؛ خداوند متعال روح‌شان را قرین رحمت خویش قرار دهد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند شهریورماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند شهریورماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد. چنانچه از گوشی همراه استفاده می‌کنید گزینه دسکتاپ را انتخاب نمایید تا اسامی را به طور کامل مشاهده کنید.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند مرداد ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند مرداد ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد. چنانچه از گوشی همراه استفاده می‌کنید گزینه دسکتاپ را انتخاب نمایید تا اسامی را به طور کامل مشاهده کنید.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند تیرماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند تیرماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد. چنانچه از گوشی همراه استفاده می‌کنید گزینه دسکتاپ را انتخاب نمایید تا اسامی را به طور کامل مشاهده کنید.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند خردادماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند خردادماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند اسفندماه ۱۴۰۰

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند اسفندماه ۱۴۰۰

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند بهمن‌ماه ۱۴۰۰

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند دی‌ماه ۱۴۰۰

  با گرامی‌داشت یاد شهید والامقام حیدری

  خداقوت؛ اسامی بازنشستگان ارجمند دی‌ماه ۱۴۰۰

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد. اسامی دی‌ماه مزین شد به نام شهید شهریار حیدری، همکار فداکار و ایثارگر شهید صنعت نفت؛ خداوند مهربان روح ایشان را قرین رحمت خویش قرار دهد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه آذر

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه آذر

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه آبان

  شماره ۳۵

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه آبان

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه مهر

  شماره ۳۴

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه مهر

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه شهریور

  شماره ۳۳

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه شهریور

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه مرداد

  شماره ۳۲

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه مرداد

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • اسامی بازنشستگان جدید مربوط به تیرماه

  اسامی بازنشستگان جدید مربوط به تیرماه

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک به بازنشستگان خردادماه صنعت نفت

  شماره ۳۰

  تبریک به بازنشستگان خردادماه صنعت نفت

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه اردیبهشت

  شماره ۲۹

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه اردیبهشت

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.

 • تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه اسفند

  شماره ۲۸

  تبریک و خداقوت به بازنشستگان ماه اسفند

  همانند ماه‌های گذشته، جمعی از کارکنان صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل شدند. صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ضمن اعلام اسامی و عرض تبریک و خوشامد به این همکاران، آرزوی دورانی پربار برای این عزیزان را دارد.