کد خبر: 5695
سرویس: بروشور
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
  • خبرنگار: روابط عمومی
  • چاپ
بروشور درمان منطقه دو

بروشــور حــاوی نشــانی مراکز درمانــی طرف قــرارداد بــا صندوق‌هــای بازنشســتگی صنعــت نفــت در منطقه ۲ (شهرهای استان خوزستان) را دریافت (دانلود) کنید.

« دانلـود نسـخه الکترونیکی ایـن بروشـور را صرفـاً از روی سـایت oipf.ir انجام دهید زیرا ممکـن اسـت نشـانی برخی مراکز تغییـر کنـد. »

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =