هجدهمین گزارش از وضعیت تولید در شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت

شرکت‌های تولیدی و دیگر طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از محل سودآوری خود ماهانه حدود دوسوم منابع پرداختی مستمری و مقرری به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت را تامین می‌کنند.

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، همه تعهدات قانونی را با تکیه بر توان اقتصادی‌ خود انجام می‌دهد. از این رو، ارزیابی، نظارت و انتشار گزارش ماهانه آخرین وضعیت شرکت‌های تولیدی در حدود ۲ سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از عواید اقتصادی شرکت‌ها، ماهانه برای پرداخت مستمری و مقرری و باقیمانده به منظور توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها به جهت توان‌افزایی برای تحقق تعهدات پیش‌رو بکار گرفته می‌شود.

هجدهمین گزارش از وضعیت تولید در شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت


 

برچسب‌ها