اقدامات زیر ساختی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ۲ سال اخیر

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دو سال گذشته با محور قراردادن بخش « سرمایه‌گذاری» اقدام به ایجاد زیر ساخت‌های مهمی کرد که آثار و پیامدهای مثبت بلند مدتی برای صندوق‌ها و ذینفعان خواهد داشت.

اقدامات زیر ساختی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ۲ سال اخیر

برچسب‌ها