جلوه ای از اقدامات صندوق بازنشستگی صنعت نفت در حوزه حکمرانی شرکتی

بهبود فرایند حکمرانی شرکتی در گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت یکی از رویکردهای نوین این بنگاه اقتصادی است.

جلوه ای از اقدامات صندوق بازنشستگی صنعت نفت در حوزه حکمرانی شرکتی

برچسب‌ها