• کد خبر: 8957

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۶

ششمین گزارش از خدمات ارائه شده به بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت مربوط به ماه آذر به عنوان «سیمای خدمات» منتشر شد.

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۶