سفر معاون بازنشستگی به شهر کاشان برای دیدار عمومی با بازنشستگان

معاون رفاه و بازنشستگی و مدیر امور مناطق و نمایندگی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز پنجشنبه (۸ دی‌ماه) در چارچوب برنامه‌های بازدید از «مناطق و کانون‌ها برای دیدار و گفتگو با بازنشستگان و بازماندگان» با سفر به شهر کاشان با بازنشستگان ساکن این شهر دیدار و گفتگو کردند.