• کد خبر: 8877

گزارش شماره ۴

شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی «پشتیبان منابع تامین‌ کننده مستمری و مقرری»

شرکت‌های تولیدی و دیگر طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ماهانه حدود دوسوم منابع پرداختی مستمری و مقرری به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت را تامین می‌کنند. وضعیت شرکت‌های تولیدی در مهرماه بدین ترتیب بوده است.

گزارش شماره ۴ درباره عملکرد شرکت‌های تولیدی