• کد خبر: 6842

# به قلم بازنشستگان

بازنشستگان صنعت نفت صاحب آثار علمی و پژوهشی فراوانی هستند. این تصویر گوشه ی کوچک از آثار علمی و فرهنگی آنها است.