گزارش تصویری از کانون اصفهان در سفر به نصف جهان

خبرنگار زندگی نو در سفری به اصفهان از کانون بازنشستگان اصفهان بازدید و دقایقی مهمان این کانون شد و با اعضای هیات مدیره آن گفتگو کرد که در شماره‌های آتی، گزارشی از این سفر منتشر خواهد شد.