• کد خبر: 4676

تصویر شماره پنج

در رویدادهای مختلف مربوط به صندوق ها برخی بازنشستگان به همراه همسرشان در کادر دوربین ما قرار گرفتند.