کد خبر: 7247
سرویس: سلامت
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۵
سالمند

همیشـه بهتریـن زمـان بـرای چـک کـردن سلامت هیجان‌مـان "اکنـون" اسـت. بیاییـد زمانـی را صـرف توجه به حیطه‌هایـی از خودمراقبتـی هیجانـی کـه از آن غافـل بوده‌ایـد بکنیـم. تقویت خودمراقبتـی منجـر به بهبـود خلقتان، سلامتی‌تان و در کل بهبـود زندگی‌تـان خواهـد شـد. شـما لیاقتـش را داریـد!

۱- خواب خوب

بزرگسـالان بـه طور متوسـط بـرای عملکرد بهینـه به ۷ تا ۹ سـاعت خواب نیـاز دارنـد. برای خـود برنامه منظم خـواب تنظیم کنیـد. ۳۰ دقیقه قبل از خواب از وسـایل الکترونیکی اسـتفاده نکنید. به برنامـه منظم خواب خود متعهد باشـید (برای زمان خـواب خود یـادآور بگذارید).

۲- مراقبت از خود و فعالیت بدنی

سلامت روانـی و جسـمی مـا به هـم گره خـورده‌انـد، پس با بـدن خود درسـت رفتـار کنید تا احسـاس بهتری داشـته باشـید. از مصـرف غذاهای فـراوری شـده اجتناب کنید. مـواد غذایی متنوع و سـبزیجات و میوه‌جات رنگـی مصـرف کنیـد تـا انـواع مـواد مغـذی بـه بدنتـان برسـد. آب زیاد بنوشـید. ورزش کنید، به خصـوص ورزش‌های هوازی تاثیـر فوق‌العاده‌ای بـر روی خلـق شـما خواهند داشـت. اگر تازه شـروع بـه ورزش کرده‌اید به خـود فرصـت دهید تـا آرام آرام بدنتـان به این فعالیت جدیـد عادت کند، ولـی حتما هـر روز حرکتـی انجـام دهید. خلاصه کـه با بدنتـان همانطور رفتـار کنید کـه دلتان می‌خواهد احسـاس کنید؛ رفتار مثبت بـا بدنتان در شـما خلق و احسـاس مثبت ایجـاد می‌کند.

۳- تماس با دیگران

ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم پس هنگامی که روابطمان سالم و مبتنی بر اعتماد هستند احساس بهتری داریم. زمانی را صرف تماس با یک دوست قدیمی کنید. یا با دوستی قرار گذاشته و زمانی را در کنار هم سپری کنید تا احساس ارتباط و اتصال به دیگران را تجربه کنید. در جستجوی روابط دوستانه‌ای باشید که به شما این امکان را می‌دهند تا خودتان باشید و راجع به احساس‌هایتان صادقانه صحبت کنید.

۴- نفس عمیق

تنفـس آرام و عمیق منجر به آرام شـدن سیسـتم عصبـی در زمان تنش و اسـترس می‌شـود. هـر بار که نفس کشـیدن، نگـه داشـتن‌اش و آرام رها کـردن‌اش دشـوار شـد نگرانی‌ها را برای لحظه‌ای به امواج زمان سـپرده و دوبـاره توجـه خـود را به تنفس تان معطـوف کنید.

۵- فعالیت لذت بخش

(حتـی اگـر حسـش نیسـت!) وقتـی در تنش و اسـترس غرق می‌شـویم گاهـی فرامـوش می‌کنیـم زمانی بـرای تفریـح کنـار بگذاریـم، در حالی که یکی از مسـائل مهم در سلامت هیجانی تفریح کردن اسـت. به خود این فرصـت را بدهیـد تـا با حداقـل انجام یـک فعالیت لذت بخـش در طول روز احساسـات مثبـت جدیـدی را تجربه کنید. خلاق باشـید، فعالیت‌های جدیـدی را امتحان کنید!

۶- تشویق خــود

معمولاً وقتی دچار اسـترس هسـتیم روی مسائل منفی متمرکز میشویم کـه نتیجه‌اش احسـاس اضطراب و افسـردگی بیشـتر خواهد بـود. برای لحظه‌ای توقـف کـرده و روی ۳ کاری که امروز به درسـتی انجـام داده‌اید متمرکـز شـوید. بـه خود بـرای این موارد هـر چقدر هم که کوچک باشـند، پـاداش دهیـد. برای شـروع، شـما همین الان مشـغول خوانـدن مطلبی دربـاره خودمراقبتی هسـتید، این عالیه!

۷- تمرین تعادل

آیـا تمـام فکـر و ذکرتـان شـغلتان شـده؟ بـه مبـل چسـبیده‌اید و کاری نمی‌کنیـد؟ غـذای خیلـی کمـی می‌خوریـد یـا مـدام در حـال پرخـوری هسـتید؟ توجه کنیـد که برای مدیریت اسـترس تا چه انـدازه تنها بر روی یـک عـادت متمرکز شـده‌اید. بـه دنبال راه‌هـای متنوعی برای سـازگاری با شـرایط اسـترسزا باشـید. می‌توانیـد از دیگـران بپرسـید که آنهـا چگونه اسـترس خـود را مدیریـت می‌کننـد و روش تـازه‌ای را امتحـان کنید.

۸- امیدواری به آینده

یـک قـدم بـه عقـب برداشـته و بـه زندگـی خـود از دور نـگاه کنیـد. چه چیـزی به شـما انگیـزه می‌دهـد تا یک روز دشـوار را پشـت سـر گذارید؟ امیدوارید در زندگی چه دسـتاوردی داشـته باشـید؟ چه کسـی برای شـما اهمیـت دارد؟ چـه چیزی به شـما انگیـزه حرکت می‌دهـد؟ وقتی تحمل لحظـه حال دشـوار می‌شـود به آینـده امیدوار باشـید.

آسیم میرزگر | کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =