کد خبر: 194
سرویس: اخبار میانه
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶

مستمری و مقرری کلیه بازنشستگان صنعت نفت از تاریخ یکم فروردین ماه 1396 به میزان 15 درصد افزایش می یابد و علاوه بر این افزایش، مبلغ 1800000 (یک میلیون و هشتصدهزار) ریال به مستمری ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری 25000000 (بیست و پنچ میلیون) ریال تعیین می شود و برای کمک هزینه حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می شود. در جلسه هیات امنا صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته طرح و تصویب شد. در مورد تعدیل مستمری / مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ 1.1. 96 اقدامات زیر انجام پذیرد. 1 – اضافات عمومی: مستمری / مقرری پایان اسفند 1395 همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ 1 .1. 1396 به میزان 15 درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد. 2 – تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری ها مبلغ 1800000 ( یک میلیون و هشتصد هزار ) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می شود. 3 – حداقل مستمری / مقرری: سال جاری کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی 25000000 ( بیست و پنج میلیون ریال ) تعیین می شود. حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان / تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود. تبصره : حداقل مستمری کلیه کارمندان بازنشسته قبل از موعد به میل شخصی با افزایش پانزده درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود. 4 - کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود. سایر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری / مقرری و نحوه تسهیم بارمالی ( سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی ) کماکان به قوت خود باقی و جاری است. گفتنی است: موارد ذکر شده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می شود.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =