دستاوردهای بخش تولید شرکت‌های تولیدی گروه صندوق‌ها در دوره ۲۹ ماه گذشته

شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در ۲۹ ماه گذشته در مسیر «برنامه خلق منابع پایدار» دستاوردهای از جمله افزایش تولید را محقق کرده‌اند.

دستاوردهای بخش تولید شرکت‌های تولیدی گروه صندوق‌ها در دوره ۲۹ ماه گذشته

برچسب‌ها