فاصله‌گذاری اجتماعی در نمایندگی‌ها

تدابیر فاصله‌گذاری اجتماعی در نمایندگی‌های صندوق‌ها همزمان با اجرای این طرح در کشور انجام‌شده است. بااین‌وجود، کارشناسان بهداشت و درمان کشور همچنان بر رعایت خود مراقبتی و پرهیز از رفت‌وآمدهای غیرضروری تأکید دارند.

تصاویر مربوط به تعدادی از نمایندگی های صندوق ها در تهران (منطقه یک صندوق ها) و شیراز (منطقه چهار صندوق ها) است. باوجود کاهش رفت و آمدها و ایجاد تدابیر فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از رفت و آمد غیر ضروری و ماندن در خانه برای هم سنین حائز اهمیت است.