کد خبر: 8360
سرویس: جامعه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵
پزشک

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت افراد غیرﭘﺰﺷﮑ و مراکز فاقد صلاحیت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی است.

­دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ رﻫﻨﻤﺎی ﭼﯿﺖ ﺳﺎز­ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ عمده گزارش آسیب‌های وارده به بیماران توسط مداخله گران غیرپزشک، ناشی از مواردی است که بیماران با جستجو در فضای مجازی و با استفاده از صفحات بی نام و نشان به انتخاب پزشک می‌پردازند؛ اظهار کرد: پزشکان صاحب صلاحیت حتماً نام و نام خانوادگی، رشته تخصصی، تلفن و نشانی خود را در صفحه تبلیغاتی فضای مجازی درج می‌کنند؛ لذا افراد برای جستجو و یافتن پزشک معالج چنانچه از فضای مجازی استفاده می‌کنند حتماً در مواجهه با صفحات بی نام و نشان که صرفاً به انجام تخصصی اعمال درمانی خاصی اشاره نموده و نام پزشک یا نام موسسه پزشکی و یا آدرس در آن قید نشده است، به اصالت و صلاحیت صاحب صفحه تردید داشته باشند.

وی با بیان این که در ﻓﻀﺎی اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﺎ زﯾﺎد به چشم می‌خورد؛ افزود: افراد به منظور پیشگیری از آسیب به سلامتی خود و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ نسبت به تبلیغات مورد تایید در صفحات مجازی، تحت تأثیر تبلیغات اغواگرانه مداخله گران قرار نگیرند.

­وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت حوزه سلامت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارای ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و درج ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ مطابق پروانه طبابت، ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ صفحه‌ای ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد، این احتمال وجود دارد که صفحه متعلق به افراد غیرپزشک و مداخله گر باشد. ­

به گفته ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ جهت پرس و جوی آدرس، با تعدادی از صفحات تبلیغاتی بی نام و نشان که محل فعالیت خود را در تبلیغات مجازی درج نکرده اند، تماس گرفته می‌شود، اما موسس صفحه تبلیغاتی غیرمجاز ابتدا مبلغ هنگفتی به عنوان بیعانه درخواست می‌کند تا نشانی مطب را در دایرکت ارسال نماید؛ که این موضوع می‌تواند سرنخی دیگر برای عدم اصالت و صلاحیت صفحه باشد. ­

رهنمای چیت ساز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر و وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ­ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ­ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد؛ افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ­www.irimc.org­، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات مندرج در صفحه تبلیغاتی اقدام نمایند.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =