به میزبانی شیراز انجام شد

برگزاری اردو گردشگری خانواده ایثارگران بازنشسته

نهمین برنامه فرهنگی و گردشگری سال ۱۴۰۲ خانواده ایثارگران بازنشسته صنعت نفت، با برگزاری اردوی شیراز، محقق شد.

در این اردو فرهنگی و گردشگری  ۲۵ خانواده و حدود ۷۰ تن از بازنشستگان ایثارگر صنعت نفت حضور داشتند. این اردوی فرهنگی از تاریخ نهم لغایت سیزدهم اسفندماه به همت امور ایثارگران صندوق ها در شهر شیراز انجام شده است.