نگاهی به برنامه تحقق «تعهدات قانونی» در سال ۱۴۰۲

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در حوزه‌های مختلف ازجمله درمان، رفاهی، مالی و تسهیلات، تعهدات قانونی خود را در سال ۱۴۰۲ به اجرا درآورد؛ در حوزه تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری نیز گام‌های زیرساختی و مؤثری برداشته شد که در سال پیش‌رو نتایج آن به امید خدا نمود می‌یابد.

نگاهی به برنامه تحقق «تعهدات قانونی» در سال ۱۴۰۲