نوزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

نوزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها