ارائه گزارش شرکت اسپیدی در نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌ها

شرکت کیمیا اسپیدی از مجموعه‌های متعلق به گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چارچوب برنامه پایش و نظارت هیئت‌رئیسه بر شرکت‌ها، روز یکشنبه (۱۲ آذرماه) گزارش وضعیت تجاری و بازارگانی ارائه کرد.