کارگاه‌های آموزشی برای بهبود خدمات‌رسانی

آموزش و توسعه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در فصلی نو از بهبود خدمات رسانی‌ها دوره‌های مختلف آموزش ضمن خدمت را برای کارکنان در زمینه‌های عمومی و تخصصی برگزار کرده است.