سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۱۰

دهمین گزارش از خدمات ارائه شده به بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت مربوط به شش ماه نخست سال به عنوان «سیمای خدمات» منتشر شد.

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۱۰

برچسب‌ها