ارائه گزارش شرکت عملیات اکتشاف نفت در هیئت‌رئیسه صندوق‌ها

مدیران شرکت عملیات اکتشاف نفت در چارچوب برنامه پایش وضعیت شرکت‌ها در پانصد و چهل و چهارمین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز یکشنبه (29 مردادماه) گزارش ارائه کردند.

برچسب‌ها