سیزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

سیزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها