• کد خبر: 8890

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۵

پنجمین گزارش از خدمات ارائه شده به بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت مربوط به ماه آبان به عنوان «سیمای خدمات» منتشر شد.

سیمای خدمات؛ گزارش شماره ۵