استمرار برنامه پایش طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها از شرکت تورﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ بازدید کرد

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (۲۳ اسفندماه) از شرکت توررﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ بازدید کرد. در این برنامه که نزدیک به ۱۰ساعت به طول انجامید از کارخانه‌ها، کارگاه آزمایش و بخش تحقیق و توسعه این شرکت بازدید شد. مدیران OTC نیز در نشستی جداگانه برنامه‌های در دست‌اجرا و پیش‌رو را تشریح‎ کردند.

عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (۲۳ اسفندماه) از شرکت توررﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻔﺖ بازدید کرد. در این برنامه که نزدیک به ۱۰ ساعت به طول انجامید کارخانه‌ها، کارگاه آزمایش و بخش تحقیق و توسعه این شرکت بازدید شدند. مدیران OTC نیز برنامه‌های در دست اجرا و پیش‌رو را در نشستی تشریح‎ کردند.