• کد خبر: 6896

# فعالیت های ورزشی

رقابت فرزندان بازنشستگان صنعت نفت در رشته شنا در المپیاد ورزشی (تصویر آرشیوی و مربوط به قبل از شیوع کرونا می باشد)