• کد خبر: 6796

# فعالیت های گردشگری

عکس مربوط به یکی از برنامه‌های گردشگری بازنشستگان صنعت نفت می باشد که پیش از شیوع کرونا انجام شده است.