• کد خبر: 6766

# فعالیت های گردشگری

عکس مربوط به یکی از برنامه‌های گردشگری کانون بازنشستگان فارس است که پیش از شیوع کرونا انجام شده است.