آموزش کاربردی سیستم وام مسکن کارکنان

کارگاه آموزش وام مسکن برای کارکنان مناطق صندوق ها برگزار شد.

کارگاه آموزش آشنایی با سازوکار وام مسکن با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مناطق، روز (چهارشنبه ۱۴ آذرماه) در صندوق ها برگزار شد.