• کد خبر: 3000
 کارگاه آموزشی محاسبات سوابق و مقررات کنترل محاسبات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت امروز سه شنبه 9 آبان ماه 96 به کوشش واحد آموزش و توسعه مدیریت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و مدیریت کنترل محاسبات معاونت بازنشستگی و رفاه در محل صندوق ها برگزار شد.