کد خبر: 697
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۵
3373

شرح خدمت :

 

سوابق ذیل حسب ضوابط، قابل بررسی و محاسبه از لحاظ بازنشستگی می باشد و با درخواست کارمند و کارفرما و پرداخت کسورات مربوطه [*]، به سوابق رسمی کارمندی اضافه و از لحاظ بازنشستگی معتبر خواهد شد.

· سابقه پیمانی و قراردادی کارمندی

· سابقه کارگری (رسمی، پیمانی و قراردادی)

· سابقه خدمت نظام

· سابقه خدمت جبهه

· مدت استراحت و بستری ناشی از جبهه داوطلبانه

· سابقه اسارت در جنگ و رژیم سابق

· سابقه خدمت در دستگاه های دولتی

· سابقه خدمت طرح لایحه نیروی انسانی

· سابقه خدمت مقابل اشعه

· سابقه ارفاقی (جانبازان ، فرزندان شهدا و غواصان)

· سابقه خدمت در خارج از کشور

· سابقه مرخصی بدون حقوق

· سابقه مرخصی تحصیلی

· سابقه بخش غیر دولتی

در ادامه شرح مختصری از مقررات احتساب سوابقی که بیشتر مورد سوال بوده ، ارائه می گردد:

نظام ، جبهه، اسارت ، استراحت پزشکی و ایثارگری

1- حداکثر مدت قابل احتساب نظام بر اساس تاریخ شروع و پایان خدمت و با در نظر گرفتن مدت قانونی و انجام شده، 24 ماه می باشد، به استثنای خدمت نظام در دوره جنگ تحمیلی که تا 30 ماه قابل افزایش است.

2- خدمت نظام همیشه به نرخ شمال منظور می شود مگر اینکه کل دوره نظام به صورت خدمت داوطلبانه جبهه جنوب بوده باشد.

3- دوره خدمت انجام شده و واقعی نظام از لحاظ بازنشستگی قابل محاسبه بوده و کسر نظام مربوط به بسیج فعال، کسر نظام منطقه مرزی برای سال های پس از جنگ، مناطق محروم و تشویقی های مقام معظم رهبری، جزو سوابق بازنشستگی قابل محاسبه نمی باشد.

4- سوابق خدمت کمتر از 18 سال سن، از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد. (سوابق اسارت و جبهه استثنا بوده و قابل احتساب می باشد).

5- ملاک محاسبه سن افراد همواره شناسنامه بدو استخدام کارمند رسمی می باشد.

6- اگر فرد جانباز باشد، پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارمند دوره جبهه به عهده کارفرما می باشد. همچنین کلیه کسورات بازنشستگی سوابق خدمت از تاریخ 1/1/79 به بعد نیز به عهده کارفرما می باشد.

7- کسورات بازنشستگی کارکنان فرزند شهید از تاریخ 1/1/90 به عهده کارفرما می باشد.

8- سوابق اسارت و استراحت پزشکی به نرخ شمال محاسبه می گردد و احتساب آن نیاز به گواهی معتبر با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد.

قراردادی و پیمانی کارمندی و سوابق کارگری شرکتی

1- مرخصی بدون حقوق بالای90 روز در سال در حکم وقفه خدمتی (غیبت) می باشد و از سابقه کسر می گردد.

2- محاسبه سوابق قراردادی و کارگری نیازمند تمامی احکام و قراردادهای دوره های مورد نظر می باشد.

3- در مورد سوابق کارگری کسور 6% سهم کارمند به عهده کارفرما می باشد و پس از وصول حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه تا سقف کسور 6% پرداختی، به کارفرما عودت می شود.

سابقه مرخصی بدون حقوق ، مرخصی تحصیلی و خارج از کشور

1- مرخصی بدون حقوق بالای 90 روز از تاریخ 19/9/92 به نرخ شمال قابل احتساب است و پرداخت کل کسور بازنشستگی به عهده کارمند بوده و پس از پرداخت کل بدهی (به صورت یکجا و یا با درخواست کارمند حداکثر در 12 قسط) جزو سابقه معتبر از لحاظ بازنشستگی منظور می گردد. به این سابقه پاداش پایان خدمت نیز تعلق نمی گیرد.

2- سابقه مرخصی تحصیلی به شرط ارائه مجوز هیئت مدیره و در صورت دریافت مدرک تحصیلی و تعدیل آن توسط کارفرما، حداکثر به مدت سه سال به نرخ شمال قابل احتساب است.

3- سوابق تحصیلی قبل از استخدام قابل بررسی و احتساب نمی باشد.

4- سابقه خدمت در خارج از کشور در صورت تایید شورای سوابق و با حداقل مدرک کارشناسی ارشد به نرخ شمال قابل احتساب است. لازم به ذکر است حداکثر سن کارمند مشمول، در تاریخ مراجعه از خارج از کشور و اعاده به کار/استخدام، نبایستی بیش از 45 سال سن باشد.ضمناً پرداخت کل کسورات بازنشستگی (مجموع سهم کارمند و کارفرما) به عهده کارمند می باشد.

سابقه خدمت دولتی

1- ملاک تشخیص دولتی بودن سازمان ها و نوع خدمت افراد (از لحاظ دولتی یا غیر دولتی بودن نوع استخدام)، تایید امور حقوقی سازمان مربوطه می باشد.

2- سوابق خدمتی فرد در دیگر سازمان های دولتی، در صورت ارائه مدارک لازم و احراز دولتی بودن، قبل از انتقال حق بیمه قابل احتساب می باشد.

3- در خصوص سازمان هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند، چنانچه در زمان خدمت فرد دولتی بوده باشند، پس از استعلام های لازم، سابقه تا ابتهای تاریخ واگذاری تحت عنوان دولتی محاسبه می شود.

4- بدهی کارمند به صورت اقساطی قابل دریافت می باشد.( حداکثر 60 قسط) منتهی در خصوص سوابق دولتی و شرکتی که پس از بارنشستگی معتبر می گردد کسور بازنشستگی سهم کارمند یک جا کسر می گردد و امکان تقسیط بدهی پس از بازنشستگی وجود ندارد.

سوابق خدمت غیردولتی/ خصوصی

1- سوابق غیردولتی پس از بازنشستگی با حداقل 20 سال خدمت قابل بررسی و محاسبه می باشند. ( در خصوص فوتی ها، از کارافتاده ها و بازنشستگان عادی، شرط حداقل 20 سال سابقه وجود ندارد)

2- سوابق غیر دولتی بر اساس روزهای پرداخت حق بیمه و پس از انتقال حق بیمه قابل بررسی و محاسبه می باشد.

3- بازنشسته پس از برقراری و دریافت اولین مستمری، درخواست بررسی سابقه را به دفاتر نمایندگی ارائه می نماید. پس از انجام عملیات کارشناسی در مورد سابقه مزبور و هماهنگی با ذینفع، چنانچه فرد متقاضی موافقت خود را با محاسبه و شرایط احتساب اعلام نماید، واحد انتقال کسور نسبت به انتقال حق بیمه اقدام و پس از وصول حق بیمه و ریز کسورات، نسبت به محاسبه نهایی سابقه ، دریافت کسورات و تعدیل مستمری اقدام می گردد.

4- پرداخت کل کسورات بازنشستگی ( مجموع سهم کارمند و کارفرما) به عهده کارمند بوده و به صورت اقساطی (حداکثر در 60 قسط ) قابل دریافت می باشد.

5- سنوات خدمتی فرد در صورتی که بصورت پیمانکاری در صنعت نفت و یا سایر دستگاه های دولتی بوده باشد ، غیردولتی تلقی می گردد.

مدارک لازم جهت ارائه به صندوق/ مدیریت کنترل محاسبات بازنشستگی، در خصوص بررسی و محاسبه سوابق خدمتی :

1- پرینت درخواست احتساب سابقه (به همراه تغذیه سابقه در سیستم جامع نیروی انسانی)؛

2- تصویر ( برابر با اصل شده ) صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

3- تصویرْ قراردادها و احکام استخدامی سوابق قراردادی/پیمانی/رسمی (کارگری –کارمندی) شرکتی؛

4- تصویر (برابر با اصل شده ) کارت پایان خدمت برای متقاضیان احتساب خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ ابتدا و انتها باشد؛

5- تصویر ( برابر با اصل شده ) گواهی انجام کسر خدمت نظام وظیفه که دارای تاریخ ابتدا و انتها باشد؛

6- اصل یا تصویر (برابر با اصل شده) گواهی جبهه به تفکیک محل خدمت (جبهه غرب و جنوب)؛

7- تصویر ( برابر با اصل شده ) گواهی اسارت صادره از ستاد رسیدگی به امور آزادگان برای متقاضیان احتساب سوابق اسارت؛

8- اصل یا تصویر ( برابر با اصل شده ) پاسخ شرایط دهگانه وصول شده از سازمان های دولتی، گواهی خدمت در آن مراکز ( و تصویر احکام یا قراردادهای استخدامی حسب ضرورت)، گواهی پرداخت حق بیمه، برای افرادی که دارای سوابق خدمت در سایر مراکز دولتی می باشند؛

9- تصویر برابر اصل گواهی عکس دار طرح لایحه نیروی انسانی برای پزشکان و پیراپزشکان؛

10- تصویر (برابر با اصل شده) تائیدیه سازمان انرژی اتمی ( با مشخص نمودن گروه الف یا ب و مدت خالص خدمت حسب ضرورت) برای سوابق خدمت مقابل اشعه؛

11- تصویر برابر اصل تائیدیه شورای تعیین سوابق شرکت اصلی ذیربط، برای افرادی که دارای سوابق خدمت در خارج از کشور می باشند؛

12- تصویر برابر اصل مجوز دریافت مرخصی تحصیلی ( به همراه تغذیه دوره در سیستم به عنوان مرخصی تحصیلی) و همراه مشخص نمودن وضعیت پرداخت کسور بازنشستگی و تعدیل مدرک تحصیلی اخذ شده، برای افرادی که متقاضی محاسبه دوره مرخصی تحصیلی هستند؛

13- تصویر گواهی پرداخت حق بیمه برای سوابق غیردولتی/ خصوصی.

 

[*]. فرمول محاسبه کسورات بازنشستگی و پس انداز بابت احتساب سوابق

کسور بازنشستگی سهم کارمند = پایه حقوق ملاک محاسبه* 1.40* (1.25 به شرط جنوب بودن سابقه)* 6% * مدت سابقه به ماه

کسور بازنشستگی سهم کارفرما = کسور سهم کارمند* 6/19

کسور پس انداز سهم کارمند = پایه حقوق ملاک محاسبه* 1.40* (1.25 به شرط جنوب بودن سابقه)* 3% * مدت سابقه به ماه

کسور پس انداز سهم کارفرما = کسور سهم کارمند / 2

واحد مجری : واحد کنترل و محاسبه سوابق

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =