دستورالعمل شرایط عضویت و چگونگی دریافت غرامت و انصراف از طرح به شرح ذیل می باشد.

به منظور مساعدت به بازماندگان کارمندان بازنشسته، مقـرر شد از تـاریخ ۸۵/۸/۱ کـارمندان بازنشسته در ازای کسـر ۰/۸% (هشت دهم درصد) از مستـمری، بـه عضویت صندوق تامین آتیه درآیند تا در صورت فوت، بـازماندگان آنـان شـامل همسر/ همسران و فـرزندان و همچنین پـدر و مـادر (در صورت تحت تـکفل بودن) از مزایای بیمه عمر بهره مند شوند.

شرایط عضویت

کلیه کارمندانی که طبق مقررات بازنشستگی صنعت نفت (بـه غیر از بـازنشستگان معوق) بازنشسته شده / می شوند و از صندوق، مستمری دریافت می کنند پس از بازنشستگی نیز از آنان کسور تامین آتیه کسر می شود و به عنوان عضو مشارک شناخته می شوند مگر آنـکه قبل از بـازنشستگی یـا سه مـاه بعد از پـرداخت اولیـن حق عضویت درخـواست انصراف از عضویت خـود را کتباً بـه امور مالی صندوق های بازنشستگی اعلام نمایند. بدیهی است این قبیل کارمندان مجدداً نمی توانند تقاضای عضویت در صندوق تامین آتیه را داشته باشند.

تبصره : شرایط سقف سنی جهت پرداخت تامین آتیه ملاک نمی باشد.

نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان

وجوه متعلقه به بازماندگان جزو ماترک محسوب نمی شود و تسهیم آن به بازماندگان بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت فقط به همسر/ همسران و فرزندان و همچنین پدر و مادر(در صورت تحت تکفل بودن) صورت می گیرد.

 تبصره : بـا تـوجه بـه صورتجلسه مـورخ ۹۱/۱۲/۲۷ هیـات امنـای صنـدوق هـای بـازنشستگی، مقرر گردید کارمندان بازنشسته عضو بـا تنظیم اقـرار نـامه رسمی در یکی از دفـاتـر اسنـاد رسمی، کـل یـا بـخشی از وجـوه استحقاقی را بـه هـر شخص حقیقی یـا حقوقی که مایـل باشند واگذار نمایند.

مراحل اجرایی

۱- بازماندگان بازنشسته متوفی که مشمول دریافت غرامت فوت می باشند یا وکیل قانونی آنان می توانند با مراجعه به دفتر نمایندگی محل سکونت و ارائه گواهی حصروراثت و پس ازتکمیل فرم تقاضا وجه متعلقه را دریافت نمایند.

۲- بـازماندگـان واجـد شرایط دریـافت مستمری ملزم بـه مراجعه حـضوری نبـوده و بـا مـراجعه به دفاتر نمایندگی مربـوط و ارائـه مـدارک فـوق الذکر، وجـه تامین آتیه به حساب مستمری آنان واریز خواهد شد.

۳- کلیـه بازماندگان واجـد شرایـط می توانند وکالت به یکی از وراث، برای دریافت مبلغ تامین آتیه اقدام نمایند.   

 چنانچه وجـه تـامین آتیه متعلقه بـر اساس اقـرار نامه رسمی به اشخاص حقیقی / حقوقی واگذار شده باشد نیازی بـه ارائـه گـواهی حصر وراثت نبـوده و صرفاً گـواهی فوت کفایت می کند.

تعهدات صندوق تامین آتیه به بازنشستگان عضو

غـرامـت فـوت حسب دستـور العمـل مـورد اشـاره طبق جدول ذیل می باشد:

زمان وقوع فوت بازنشستگان

فرمول پرداخت

مبلغ غرامت قابل پرداخت

از ۸۵/۸/۱ تا ۸۸/۷/۳۰

مبلغ ثابت

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

از ۸۸/۸/۱ تا ۹۱/۱۲/۲۹

مبلغ ثابت

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۲

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

حداکثر مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۳

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰

حداکثر مبلغ ۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۴

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰

حداکثر مبلغ ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۵

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰

حداکثر مبلغ ۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۶

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۲۸۴/۰۰۰/۰۰۰

حداکثر مبلغ ۴۷۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۷

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۳۳۰/۵۴۷/۶۰۰

حداکثر مبلغ ۵۴۹/۳۶۰/۰۰۰

۱۳۹۸ هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

حداقل مبلغ ۳۹۰/۰۴۶/۱۶۸

حداکثر مبلغ ۶۴۸/۲۴۴/۸۰۰

 ۱۳۹۹

هشت برابر پایه حقوقی سال فوت

  حداقل مبلغ ۴۹/۰۷۰/۹۵۰  

حداکثر مبلغ ۸۱/۵۵۴/۵۴۰

نکته: 

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • احمد ياسايي GB ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
    5 0
    بسيار شفاف و روشن. سپاس

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =