کد خبر: 4972
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

شرایط دریافت و برقراری مستمری برای بازماندگان به شرح ذیل می باشد.

بـازماندگان واجـد شرایـط حـق خواهند داشت بر طبق شرایط و بـه میـزانی کـه ذیلاً تعیین می گردد مستمری دریافت دارند، مشروط بر اینکه گواهی شهادت یـا فوت و بـرگ حصـر وراثـت خـود را بـه صنـدوق هـا تسلیم نمـایند بـه طوری که مـدارک ارائـه شده مـورد قبـول صندوق ها قرار گیرد .

 1. بازماندگان محترم جهت استمرار پرداخت مستمری می بایست حداکثر 9 مـاه پس از تـاریخ فوت نسبت بـه تهیه و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.
 2. فرزندان دختر زیر 20 سال به محض رسیدن به سن 20 سالگی می بایست جهت استمرار مستمری نسبت به ارسال تعهدنامه رسمی محضری، فرم ضمانت دو کارمند ضامن و کپی شناسنامه از تمامی صفحات اقدام نمایند .
 3. به فرزندان پسر بالای 20 سال در صورت اشتغال به تحصیل در مقطع دانشگاهی تا سن 25 سالگی مستمری پـرداخت می گردد. لذا ارائـه گواهی اشتغال به تحصیل  در هـر تـرم تحصیلی جهت برقراری و استمرار پرداخت مستمری الزامی می باشد.
 4. فرزندان دختـر کـه در زمـان فوت دارای سن بالای 20 سال می باشند می بایست در اولین فرصت نسبت بـه تهیه و ارائه فرم تعهد نامه رسمی محضری مبنی بر تجرد، عدم اشتغال بکـار و فرم ضمانت دو کـارمند ضامن کـه به تائید کارگزینی کارمندان ضامن رسیده باشد و جـوابیه استعلام از اداره ثبـت احـوال و جـوابیـه استعلام از اداره تـامیـن اجتماعی و بیمه خدمات درمانی اقدام نمایند .
 5. تاریخ برقراری مستمری بازماندگان روز بعد از تاریخ فوت کارمند می باشد  .
 6. اصل مستمری کارمنـد بـرابر فرمول تسهیم مستمری بیـن بـازمانـدگـان واجـد شرایـط دریـافـت مستـمری تقسیم می گردد.
 7. علاوه بر مبلغ مستمری به همسر کارمند حق عائله و به هر یـک از فـرزندان حق اولاد نیـز پـرداخت مـی گردد. در صورت ازدواج همسر مبلغ حق عائله مندی و تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی قطع می گردد.
 8. در صورت وجود دو همسر یا بیشتر مبلغ حق عائله به تساوی بین آنها تقسیم می گردد .
 9. مبلغ عیدی سالیانه، بـن نقدی و غیـره بـرابـر فرمول تسهیم بین بـازماندگـان واجـد شرایط دریافت مستمری تقسیم می گردد.
 10. در صورتی که فرزندان پسر به خدمت نظام وظیفه اعزام گردند، بدون در نظر گرفتن سن آنها نسبت به قطع مستمری و کلیه تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی اقدام می گردد.
 11. فـرزندان دختـر که تحت تکفل کـارمند بـوده انـد چنانچه متارکه و یا شوهران آنان فوت نمایند با رعایت سایر شرایط نیز مشمول دریافت مستمری خواهند شد .
 12. فرزنـدان دختـر که بـر اساس این مقررات مستحق دریافت مستمری می بـاشند، می بایستی به صندوق ها مراجعه و کتباً تقاضای برقراری مستمری بنمایند که در صورت واجـد شرایط بـودن، مستمری از تـاریخ تقـاضا توسط صندوق ها برقرار خواهد شد .
 13. فـرزندان دختـر که تحت تکفـل کارمنـد بـوده اند، چنانچه از کار بیکار و شرایط دریافت مستمری از صندوق یا سازمان محل اشتغال خود را نداشته باشند با رعایت مقررات مـربـوطه مجدداً مـی تـوانند از سهم مستـمری برخوردار گردند .
 14. فرزندان دختر کارمند بازنشسته متوفی که عقد موقت آنان در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجری از شمول پرداخت مستمری خارج  می شوند .
 15. بـرخورداری فـرزند خـوانده از تسهیلات خـدمـات درمانی و رفاهی در زمان حیات کارمند و استفاده از سهم مستمری پس از فوت کارمند ممکن نمی باشد .

افراد واجد شرایط

 1. همسر یا همسران دائمی متوفی 
 2. فرزندان ذکور زیر 20 سال و چنانچه در سطح دانشگاه مشغول بـه تحصیل باشند تا سن 25 سال با ارائه گواهی تحصیلی در هر ترم تحصیلی
 3. فرزنـدان اناث تـا زمـانی که ازدواج ننموده و شـاغل نباشند و یا بعد از ازدواج متـارکه نموده و یـا همسرشان فوت کرده و تحت پوشش بیمه خدمات تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی کشور نباشند .
 4. پدر و مادر کارمند که در زمان حیات تحت تکفل باشند .
 5. خـواهرانی که در چارچوب مقررات در زمان حیات تحت تکفل بوده تا زمانی که ازدواج ننموده و شاغل نباشد .
 6. در صورتی که بـا تشخیص شورای عـالی پزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت از کارافتادگی کلی دائم شوهر در زمان حیات محرز شده و تحت تکفل همسر خود بوده بـاشد و نیـز تـحت پـوشش هیـچ صنـدوق حمـایتی و بازنشستگی دیـگر قـرار نداشته بـاشد، بـر اساس ایـن مقررات از مستمری کارمند اناث برخوردار خواهد شد .
 7. برادر کارمند که در زمان حیات تحت تکفل باشد .
 8. نوه کارمند که در زمان حیات تحت تکفل باشد  .

مدارک مورد نیاز

 1. تکمیل و ارائه فرم درخواست برقراری مستمری 
 2. تصویر گواهی فوت کارمند .
 3. تصویر شناسنامه باطل شده مرحوم 
 4. تصویر شناسنامه همسر مرحوم 
 5. تصویر شنـاسنامه فـرزندان واجـد شرایط دریـافت مستمری
 6. تصویـر شناسنامه والدین مرحوم در صورتی که تحت تکفل باشند  .
 7. اصـل فـرم افتـتاح حساب بانکی جـهت هـر یـک از بازماندگان
 8. تصـویر گـواهی تحصیلی در سطـح دانشگـاه جهت فرزندان ذکور بالای 20 سال 
 9. در صورت وجود بازمانده محجور و از کار افتاده کلی ( معلولیت دائم ) ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی وزارت نفت و یا مراجعه ذی صلاح ( قوه قضائیه ) 
 10. تصویـر صفحه اول دفترچـه خدمـات درمانی جهت فرزندان اناث بالای 20 سال و والدین مرحوم 

*به هنگام ارائه مدارک می بایست اصل مدارک رویت ومهمور به مهر برابر اصل گردد .

*کلیه بـازماندگان محتـرم موظف می بـاشند در صورت هـرگونه تغییر در وضعیت اشتـغال ، ازدواج ، تحصیـل مراتب را در اولین فرصت به امور اداری دفاتر نمایندگی صندوقها اطلاع دهند. در غیـر ایـن صورت مسئولیت هـرگونه مشکل اداری و مـالی متوجـه ایشان و سایـر بازماندگان می باشد.

*در صورت وجود هرگونه سؤال و یا مشکل مراتب را با مسئول واحد خدمات اداری دفاتر نمایندگی صندوق ها مطرح و نسبت به رفع آن اقدام فرمائید.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =