معارفه مشاور رئیس هیأت رئیسه در امور حراست

آیین معارفه مشاوره رئیس هئیت رئیسه صندوق ها در امور حراست برگزار شد.

حسن ابراهیمی به عنوان «مشاور رئیس هیأت رئیسه در امور حراست صندوق ها» در آیینی با حضور رئیس هیأت رئیسه، رئیس و مدیران صندوق ها معارفه شد.