به میزبانی مشهد مقدس انجام شد

برگزاری اردو گردشگری خانواده ایثارگران بازنشسته

سومین برنامه فرهنگی و گردشگری سال ۹۸ خانواده ایثارگران بازنشسته صنعت نفت، با برگزاری اردوی مشهد مقدس، محقق شد.

در این اردو فرهنگی و گردشگری حدود ۷۰ خانواده از بازنشستگان ایثارگر صنعت نفت حضور داشتند این اردوی فرهنگی به همت امور ایثارگران صندوق ها انجام شده است. سال گذشته بیش از ۷ دوره اردو از سوی امور ایثارگران معاونت بازنشستگی صندوق ها برای خانواده بازنشستگان ایثارگران برپا شد که مورد قدردانی مسئولان مربوطه در صنعت نفت نیز قرار گرفت.