از سوی منطقه پنج صندوق ها

بازنشستگان استان کردستان از اورامان دیدن کردند

بازنشستگان کردستانی به همت نمایندگی صندوق ها از مناطق اورامان بازدید کردند. این منطقه از غرب با کشور عراق و از شمال با استان کردستان همجوار است.