• کد خبر: 5067

معرفی کتاب «تحول»

کتاب «تحول» توسط همکار فرهیخته بازنشسته عبدالرضا رضایی نژاد ترجمه و از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.

تغییر ودگرگونی با شتاب از ویژگی های این هزاره است. باید بپذیریم که زندگی و زندگی کردن بـا تحـول معنی پیدا می‌کند. بدون تحول، زندگی را عملاً متوقف کرده ایم.

علیرغم آنکـه بـرای بقـا در جامعـه بایـد بجنگیم، اما در بسیاری اوقات روحیه محافظه کاری و ترس از عواملی که حتی کاملاً بـرای مـا شـناخته شـده نیستند، ما را ناگزیر می سازد که به سکون و سکوت و حتی انهدام، تسلیم شویم.

نویسنده در کتاب تحول موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا به این موضوع اشاره می‌کند که تغییر و دگرگونی باشتاب از ویژگی‌های این هزاره است. باید بپذیریم که زندگی‌کردن و زندگی با تحول معنی پیدا می‌کند و بدون تحول، زندگی را عملاً متوقف کرده‌ایم.