• کد خبر: 8359

اطلاع از میزان کمک هزینه‌های درمانی از درخواست‌های بازنشستگان ارجمند است. از این‌رو، تعرفه‌های درمانی، کمک هزینه‌های درمانی، کمک هزینه های اروتز / پروتز و کمک هزینه‌های دندانپزشکی منتشر شد. 

برای دریافت و یا مطالعه دستور العمل یاد شده بر روی تصویر کلیک کنید