• کد خبر: 8274

قوانین ساده آرامش

اگر کسی با شما رفتار بدی دارد برایش طلب خیر کنید؛ خوش رفتاری و سپاس نعمت؛ موجب دوام نعمت است.