• کد خبر: 6808

# فعالیت های ورزشی

رقابت بازنشستگان صنعت نفت در رشته شطرنج در المپیاد ورزشی (تصویر آرشیوی و مربوط به قبل از شیوع کرونا می باشد.)