• کد خبر: 6749

# فعالیت های ورزشی

عکس مربوط به المپیاد ورزشی فرزندان بازنشستگان صنعت نفت در ادوار گذشته است.