• کد خبر: 6285

شماره ۸

تداوم خدمات رسانی در سایه ویروس کرونا

کارکنان نمایندگی صندوق ها برای ارائه خدمات به پیشکسوتان صنعت نفت تمام توان خود را به کار بسته اند، هرچند شرایط کرونایی محدودیت هایی را برای این مهم ایجاد کرده است؛ اما با رعایت فاصله مناسب اجتماعی و خود مراقبتی از سوی بازنشستگان و کارکنان، ارائه خدمات روند خود را طی می کند.