کد خبر: 5695
سرویس: بروشور
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
  • خبرنگار: روابط عمومی
  • چاپ
بروشور سما

بروشــور حــاوی نشــانی مراکز درمانــی طرف قــرارداد بــا صندوق هــای بازنشســتگی صنعــت نفــت در منطقه دو اســت. بروشــور بــا ایــن هــدف طراحــی شــده اســت تــا در مواقــع لازم نزدیک تریــن مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد را بــه شــما معرفــی کنــد.

« دانلـود نسـخه الکترونیکی ایـن بروشـور صرفـاً از روی سـایت oipf.ir مـورد تاییـد معاونـت درمـان صنـدوق هـا اسـت، چـون ممکـن اسـت نشـانی هـا تغییـر کنـد. »

برای دانلود یا مشاهده این بروشور اینجا کلیک کنید.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =