کد خبر: 4881
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

مقررات مربوط به صدور کارت شناسایی برای کلیه همکاران شاغلی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند به شرح ذیل می باشد.

 *شایسته است به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی در مراقبت از کارت شناسایی خود کوشا بوده و در صورت مفقود شدن مراتب در اولین فرصت به واحد صدور کارت شناسائی دفاتر نمایندگی صندوق ها اعلام شود. 

مقررات مربوط به صدور کارت شناسایی

 1. کارت شناسایی فقط برای کارمند بازنشسته و پس از فوت جهت همسر کارمند بازنشسته / متوفی صادر می شود.
 2. تحویل کارت شناسایی فقط به کارمند بازنشسته و در صورت عدم امکان مراجعه به همسر، فرزند و یا وکیل بازنشسته بـا ارائـه شناسنامه و وکالتنامه پس از اخذ رسید انجام خواهد گرفت.
 3. مسئولیت صحت درج اطلاعات بر عهده بازنشسته و فرد تکمیل کننده فرم درخواست است.
 4. به درخواستهایی که اطلاعات درج شده در آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. برای فرزندان بازمانده مستمری بگیر کارت شناسایی صادر نمی شود.

صدور کارت شناسایی

الف : صدور کارت شناسایی برای بازنشستگان جدید :  

برای کلیه بازنشستگان جدید با ارائه مدارک ذیل کارت شناسائی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز :

 1. تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی 
 2. رسید تحویل کارت شناسایی دوران اشتغال 
 3. یک قطعه عکس 4 × 3 جدید .

ب : صدور کارت شناسایی المثنی برای بازنشستگانی که کارت آنها مفقودگردیده :

جهت بازنشستگانی که به هر دلیل کارت شناسائی شان مفقود گردیده پس از تکمیل فرم درخواست و ارائه تعهد مجدداً کارت شناسایی صادر می شود . لازم به ذکر است در صورت تعدد مفقودی کارت شناسایی در مراحل بعدی پس از گذشت شش ماه از تاریخ درخواست با ارائه مدارک ذیل کارت شناسایی جدید صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت مفقودی

 1. تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی 
 2. تکمیل فرم تعهد
 3. یک قطعه عکس 4 × 3 جدید  

ج : صدور کارت برای بازنشستگان که کارت شناسائی شان مخدوش شده :

جهت بازنشستگانی که به هر دلیل کارت شناسائی شان مخدوش گردیده پس از تکمیل فرم درخواست مجدداً کـارت شناسایی صـادر می شود. شـایسته است کلیـه همکاران بازنشسته در حفظ و نگهداری کارت شناسائی خود نهایت دقت را به عمل آورند .

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت مخدوش

 1. تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی
 2. ارائه کارت مخدوش شده
 3. یک قطعه عکس 4 × 3 جدید

د : صدور کارت شناسایی برای همسر کارمند متوفی :

پس از فوت کـارمند بازنشسته بـرای همسر وی کارت شناسایی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز :

 1. تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی
 2. یک قطعه عکس 4 × 3 جدید
 3. تحویل کارت شناسایی کارمند بازنشسته/متوفی
 4. در صـورت مفـقـود یـا در دستـرس نبـودن کـارت شناسایی کارمند متوفی ، تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه از سوی متقاضی الزامی است.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =