• کد خبر: 6671

# فعالیت های گردشگری

عکس مربوط به یکی از برنامه‌های گردشگری بازنشستگان صنعت نفت، به آذربایجان شرقی است که پیش از شیوع کرونا انجام شده است.