• کد خبر: 6063

نحوه مشاهده فیش درمان از طریق سامانه سما

بازنشستگان صنعت نفت، نسخه های درمانی خود را برای انجام مراحل سندرسی و پرداخت هزینه براساس تعرفه های مصوب به نمایندگی صندوق ها ارائه می کنند. اطلاع از وضعیت و جزئیات پرداخت از طریق سامانه سما ممکن است. در این اینفوگرافی چگونگی استفاده از این قسمت از سما توضیح داده شده است.