نگاهی به فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ها/تصاویر

کارکنان فناوری اطلاعات، ماموریت ارتباطات الکترونیکی نمایندگی های صندوق در کشور را بر عهده دارد. کارکنان این بخش با نظارت دائم بر شبکه ارتباطی، جریان ارسال و دریافت داده ها را پایدار نگهداری می کنند.