کارگاه آموزشی مدیریت استرس برای کارکنان صندوق ها / تصاویر

کارگاه آموزش مدیریت استرس برای کارکنان صندوق ها از سوی واحد آموزش برگزار شد. این برنامه به شکل بسته آموزشی برگزار شده است. بسته آموزشی مهارت های ارتباطی شامل چند بخش از جمله موضوع استرس است.